สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก

สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก ตั้งอยู่บ้านน้อยหัวฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางอำเภอจตุรพักตรพิมาฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร สวนสาธารณะพุทธประวัติเวสสันดรชาดก สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายของประชาชน

พื้นที่บริเวณสวนห้อมล้อมด้วยบึงขนาดใหญ่ ประกอบด้วยรูปหล่อสวยงามของพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนปเวสน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมารกัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์ เรื่องมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณคดีที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้ว และ เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและมีคติธรรม การนำเนื้อเรื่องดังกล่าวมาจัดทำในลักษณะของรูปหล่อที่สวยงาม ยังเป็นการส่งเสริมวรรณคดีไทยให้เป็นที่รู้จักและทำให้เยาวชนคนไทยรักวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand